2011.évi közhasznúsági jelentés

 

Nyíri Honvéd Egyesület

4400 Nyíregyháza, Színház út 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2012. január 14.

 

 

 

                                                                                       Tóth Sándor

                                                                                      elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyíri Honvéd Egyesület
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

 

 1. 1.      Számviteli beszámoló

A Nyíri Honvéd Egyesület a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és más előírásoknak megfelelve a „Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló”-t állított össze. a mérleg főösszege 983 ezer Ft, a saját tőke 983 ezer Ft. a részletes kimutatás a jelentésünk 1. sz. melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából.

 1. 2.      Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben egyesületünk 1550 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, amelyből 473.5 ezer Ft-ot áthoztunk a 2011. évre. A kapott támogatás összege 322 ezer Ft-tal volt több az előző évinél. A növekedés oka egy önkormányzati támogatás 400 ezer Ft. összegben, amelyet könyvkiadás költségeire adott s amelynek a megvalósítási határideje 2011 december hónap. A maradék NCA működési támogatás idén felhasználandó része. a kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be. A változások részleteit pedig az 5. sz. mellékletben fejtettük ki.

 1. 3.      Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Az előző évhez viszonyítva az egyesület vagyona 200 ezer Ft-tal növekedett, ami az egyesület átgondolt, kellőképp megszervezett költséghatékony működésünkből eredt. Igyekeztünk a megszervezett programokat takarékosabban megvalósítani, ami nem mehetett célok megvalósításának kárára,és a programon megvalósulásának minőségére.

 1. 4.      Célszerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk közhasznú tevékenysége során pénzbeli szolgáltatást nem nyújtott. A többi szolgáltatást tagjai részére nem pénzbeli szolgáltatásként juttatta.

 1. 5.      Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Egyesületünk az elmúlt évben 1 649 837,-Ft támogatást kapott különböző szervezetektől, különböző címeken, ami 422 000,-Ft-os növekedést jelentett a megelőző évhez képest. Annak ellenére, hogy csökkent az adó 1%-a, nem kaptunk támogatást a Wesselényi alapítványtól, növekedett az NCA által biztosított működési támogatás, a Honvédelmi Minisztérium programtámogatása s jelentős tételt jelentett az önkormányzat könyvkiadási támogatása. A forrásteremtésbe befektetett munka eredményes volt. A kapott támogatások részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 1. 6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása a tárgyévben 115 980 ,-Ft volt. Az élőző évhez viszonyított növekedést kettő tagtársunknak juttatott segély okozta. Kifizetéseink minden esetben utazási költségtérítések voltak. A vezetőség tagjai, mások mellett vállalták egyesületi csapatok szállítását. A költségek egy része ebből, a többség az elnök értekezletekre történő utazásából tevődött ki. Három országos hatókörű szövetségnek vagyunk tagjai. Megállapítható, hogy az egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. A vezetőség tagjai társadalmi munkában végzik feladataikat. a nevezett kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

 1. 7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

7.1.  Hagyományápoló és hagyományteremtő rendezvények

Egyesületi életünk egyik jelentős területe a hagyományápolás és hagyományteremtés. 2011-ben is a közgyűlés által elfogadott program alapján végeztük ezt a munkát.

 • Ápoljuk a szabolcsi repülők emlékét, amelyre évente, Nyíregyháza bombázásának évfordulóján, kerül sor, az egyesület tagjai által létesített emlékműnél. Emlékbeszéd, szavalat, koszorúzás volt a program a megye-, város vezetői, állami-, társadalmi-, párt és civil szervezetek képviselői jelenlétében, együttműködve a Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel.
 • Nemzeti és állami ünnepeinkről megemlékeztünk, a város polgáraival együtt koszorúztunk.
 • Október 6-án vállaltuk a megemlékezés ünnepi szónoklatát Damjanich János szobránál.
 • Koszorúztunk, Hajdúhadházon Vay Ádám szobránál
 • Kiállítást szerveztünk
 • .

 

7.2.  Kulturális, művelődési és szabadidős tevékenységünk.

 • Intézménylátogatási programunk keretében a Kálmánházi Húsüzemben tettünk látogatást, ahol XXI. századi technológia alkalmazásának körülményeivel ismerkedhettek meg érdeklődő tagjaink.
 • Tagjaink és családtagjaik részére kettő alkalommal szerveztünk bált.
 • Családi napot is kettő alkalommal rendeztünk főzéssel és sportversenyekkel egybekötve. összességében tartalmas programok közül válogathatott a 118 fő egyesületi tag és alkalmanként családtagjaik.

 

7.3.  Szabadidős sportrendezvényeink

ü  2011-ben is, folytatva a jó hagyományokat, a köz hasznára szolgáló tevékenységünk keretében rendeztük meg a Szabolcsi honvédek nyomában címet viselő ifjúsági honvédelmi versenyünket, a Múzeumfaluban, 120 fő szabolcsi fiatal részére. A jó hangulatú rendezvény során a fiatalok megismerkedtek Szabolcs megye hagyományaival s egyben egy tartalmas honvédelmi jellegű verseny résztvevői is lehettek.

ü  Szolnokon részt vettünk egy országos sportversenyen három csapattal képviseltetve egyesületünket.

ü  Hasonlóan vettünk részt Hajdúhadházon és Nyírbátorban egy-egy regionális lő- és bówling versenyen.

ü  Rendeztünk két regionális sportversenyt teke és lövészet versenyszámokban.

ü  Tagjaink részére, teke-, lő-, asztalitenisz-, horgász-, tájékozódási futóversenyek, fallabdabérlet és a kispályás focibajnokságban való részvétel jelentette a rendszeres és alkalmi sportolási igények kielégítését, az egészségmegőrzést. Az egyesület vezetősége a versenyek feltételeinek megteremtésével, szolgáltatásával járult hozzá tagjai, családtagjaik és más civil szervezetek tagsága egészségmegőrzéséhez.

 

7.4.  Kegyeleti, szociális munka, szolidaritás

Egyesületünk két tagjától és néhány tagunk szüleitől búcsúzott el az elmúlt évben. a családokkal történő együttérzésünket képviselettel és koszorúk elhelyezésével fejeztük ki.

tagjaink közül többen részt vettek az árvízi védekezésben. Az iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére gyűjtést szerveztünk, amelynek összegét eljuttattuk a rászorulóknak.

Együttműködési megállapodás alapján veszünk részt nyugdíjas katonák és özvegyeinek meglátogatásában s adunk tájékoztatást szociális helyzetükről

 

7.5.  Együttműködés, kapcsolattartás, tömegkommunikációs munkánk

v  Rendszeresen együttműködünk hét civil szervezettel. Alkalmi az együttműködésünk a Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel.

v  Tagjai vagyunk három országos szövetségnek.

v  Jó a kapcsolatrendszerünk az önkormányzattal a Civil Fórummal, a honvédelmi ágazat különböző szervezeteivel.

v  Rendelkezünk honlappal. rendszeresen jelennek meg tudósítások rendezvényeinkről helyi és szövetségi lapokban, internetes portálokon.

Nyíregyháza, 2011. február 18.

 

Tóth Sándor

                          elnök

 

Záradék:

Ezt a közhasznúsági jelentést a Nyíri Honvéd Egyesület közgyűlése január 27-i ülésén elfogadta

 

 

 

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

 

 

 

 

                       elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Popják Anita mérlegképes könyvelő készítette. Regisztrációs szám:134715

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 2 │ 0 │ 1 │1  év
Keltezés: Nyíregyháza, 2011. 01. 14.                                                         Tóth Sándor

T. 1715-/ D AB Nyomtatvány                                                                                           

P.H.

NYÍRI HONVÉD EGYESÜLET

egyéb szervezet megnevezése

4400. NYÍREGYHÁZA, SZÍNHÁZ U.2

címe

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet címe:
adatok E FT-ban
T.1715/D.r.sz. – 2s -AB Nyomtatvány

 

 

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek)

helyesbítései

Tárgyév
A b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

(1.+2.+3.+4.+5.)

1880

 

1296

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1219

 

374

3.

a) alapítótól

 

 

 

4.

b) központi költségvetéstől

 

 

 

5.

c) helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

d) társadalombiztosítótól

 

 

 

7.

e) egyéb, ebből 1 %      374

1219

 

374

8.

2. Pályázati úton elnyerd támogatás

331

574

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

10 4. Tagdíjból származó bevétel

318

333

11 5. Egyéb bevétel

12

15

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

2

 

 
13. C. Összes bevétel (A.+B.)

1882

 

1296

14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

(1,+2.+3.+4.+5.+6.)

1834

 

1308

15 1. Anyagjellegű ráfordítások

1370

 

825

16 2. Személyi jellegű ráfordítások

354

 

280

17 3. Értékcsökkenési leírás

109

 

199

18 4. Egyéb ráfordítások

1

4

19 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

20 6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

21 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

 

0

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

24. 3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

25. 4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

26 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

27. 6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 
Nyíri Honvéd Egyesület

4400. Nyíregyháza, Színház u.2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

                 2 │ 0 │ 1 │ 1  ÉV

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám

[csekkszámlaszám)

adatok E FT-ban

Sor-szám

A ltétel  megnevezése

Előző év

Előző évek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

C

d

e

28.

F. Összes ráfordítás (D. +E,)

1834

 

1308

29

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

2

 

0

30.

H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

31

1, Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

2

 

0

32

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

46

 

-12

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33

A. Személyi jellegű ráfordítások

 

34

1, Bérköltség

 

35

ebből: -rnegbízási díjak

 

36.

-tiszteletdíjak

 

37.

2 Személyi jellegű egyéb kifizetések

280

38

3. Bérjárulékok

 

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

4

40

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

 

41.

D. Továbbutalt támogatás

 

 

 

 

 

 

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 │ 0 │1 │1  ÉV

 

Keltezés: Nyíregyháza, 2012. 01.14.                                                                           Tóth Sándor    T1715/D.r.sz. – 2w -AB Nyomtatvány                                                                                                                elnök
Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe: 4400. Nyíregyháza, Színház u. 2.

 

 

 
 
1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSITETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 │ 0 │1 │ 1  ÉV

                                                                                                                      adatok eFt.

or-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

C

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

124

 

 

2.

IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

124

 

20

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

 

 

6.

Forgóeszközök (7-10. sorok)

985

 

963

7.

I. KÉSZLETEK

 

 

 

8.

II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

10 IV PÉNZESZKÖZÖK

985

 

963

11 C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

1109

 

983

13 D. Saját tőke (14.-19. sorok)

995

 

983

 

14 I INDULÓ TŐKE 1 JEGYZETT TŐKE

 

 

 

15 II. TŐKEVÁLTOZÁSl EREDMÉNY

947

 

995

16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

18.  V.

  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

46

 

-12

19 VI TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

2

 

 

20 E. Céltartalékok

 

 

 

21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

26

 

 

22 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

26

 

 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások

88

 

 

25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

13.-20.+21.+24. sor

1109

 

983